1386/05/29 ساعت 11:33 ب.ظ

 

خدایا گفتی انسان هر آینه فراموشکار است

پس چرا نمیتونم فراموش کنم ؟