1389/03/20 ساعت 11:12 ب.ظ

لحظاتی که ادم فکر میکنه به خدا احتیاجی نداره 

بیشتر از همیشه بهش احتیاج داره 

 

این غرور لعنتی با دین و ایمان ادم چه ها که نمیکنه  

وای به حال .... 

وای به قومی که ادعای ایمان دارند ولی ...........