1394/10/14 ساعت 01:57 ب.ظ

زندگی جشن زیبایی نبود

تنها فریب بود و فریب

عشق هم نتوانست زندگی را معنا کند

چون عشق هم فریبی بیش نبود...