1385/11/13 ساعت 10:51 ق.ظ

تو بگو آخر این قصه میرسم کجا

تو منو تنها نزار ای خدا خدا ...