1385/11/13 ساعت 10:45 ق.ظ

کجا بروم ای خدا به کجا

که یابم اثر از فروغ وفا ...