علی روح نواز

1385/10/13 ساعت 07:58 ب.ظ

 تنها خوبی دنیا شاید این است

که عشق را آدمی زاد اختراع نکرد ...