مارکوت بیگل

1386/11/20 ساعت 10:54 ب.ظ

 

یکدیگر را می آزاریم بی آنکه بخواهیم

شاید بهتر آن باشد که دست در دست یکدگر دهیم بی سخن