بدون عنوان

1386/06/28 ساعت 02:28 ب.ظ

زمزمه های دلتنگی

حلقه های مداوم

پیاپی

تا دور دست .

تصمیم درست صادقانه .

با خود وفادار می مانم آیا

یا راهی سهل تر اختیار میکنم ؟