1386/04/25 ساعت 03:35 ق.ظ

بودیم و کسی پاس نیمداشت که هستیم

باشد که نباشیم و بدانند که بودیم