قیصر امین پور

1386/04/21 ساعت 01:55 ب.ظ

پیشینیان با ما

در کار این دنیا چه گفتند ؟

گفتند : باید سوخت

گفتند : باید ساخت

گفتیم : باید سوخت ،

اما نه با دنیا

که دنیا را !

گفتیم : باید ساخت ،

اما نه با دنیا

که دنیا را !