1386/03/18 ساعت 10:16 ب.ظ

همون گوی و همون میدون

رخ افسرده دلم گریون

میون دوزخ و برزخ

بازم روزای سرگردون