صبر

1386/02/23 ساعت 07:57 ب.ظ

 

صبر داشته باش ؛ انتظار  همیشگی نیست ...