وصال شیرازی

1386/02/09 ساعت 11:44 ب.ظ

پروانه به یک سوختن آزاد شد از شمع 

 بیچاره دل ماست که در سوز و گداز است