الفبا

1385/12/08 ساعت 12:21 ق.ظ

« چ » مثل چمدان

چمدان را دوست ندارم

این کلمه بوی سفر میدهد

من از سفر کردنت بیزارم

کاش چ مثل چیز دیگری باشد

مثل چاره

آهان !

این یکی بهتر است

« چ » مثل چاره

راستی جز رفتن چاره ای نیست ؟