دیوان دل من

1385/12/06 ساعت 08:17 ب.ظ

 

من تمامی شعرهایم را برای تو

به روی تکه تکه قلبم نوشته ام

دیوانت را ورق بزن

برگ به برگ

و خط به خط بخوانش

میخواهم دستهایت

شیرازه این دیوان آشفته باشد

تا یقین بدانم  که

به چاپ رسیده ام