اشو

1385/11/24 ساعت 02:20 ب.ظ

 

تلاش نکن زندگی را بفهمی ، زندگی کن !

تلاش نکن عشق را بفهمی ، عاشق شو !

و چنین است که خواهی دانست .

 این دانستن حاصل تجربه توست .

این دانستن هرگز ویرانگر آن راز نیست .

هرچه بیشتر بدانی در مییابی که هنوز چیزهای بیشتر و بیشتری باقی است تا بدانی .