جای فکر داره ...

1385/11/01 ساعت 09:39 ب.ظ

 

هر شب وقتی به سمت خانه بر می گردم

در راه به این حقیقت -به قول یکی از دوستانم- غریب فکر می کنم

که حتی اگر روی قله اورست هم باشم

باز هم بلندترین ارتفاعی که از آن نوک کفشهایم را می بینم

همان صد و شصت و هفت سانتیمتر است

 (منقول)