چه دانی ؟

1385/11/01 ساعت 04:20 ب.ظ

 

در انتظار نبودی

زانتظار چه دانی

تو از بیقراری دلهای بیقرار چه دانی ؟

نه عاشقی که بسوزی

نه بیدلی که بسازی

تو مست باده نازی

از این دوکار چه دانی ؟