فروغ فرخ زاد

1385/10/06 ساعت 09:48 ب.ظ

پیشانی گر زداغ گناهی سیه شود

بهتر زداغ مهر نماز از سر ریا

نام خدا نبردن از آن به که زیر لب

بهر فریب خلق بگویی « خدا خدا »