X
تبلیغات
رایتل

1384/11/10 ساعت 03:06 ب.ظ

 

چرخ امشب که به کام دل ما خواسته گشتن

پرتو وصل تو نتوان به رقیبان تو هشتن

نتوان از تو برای دل همسایه گذشتن

شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن

تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی

سعدی این گفت و شد از گفتن خود باز پشیمان

که مریض تب عشق تو هدر گوید و هذیان

به شب تیره نهفتن نتوان ماه درخشان

کشتن شمع چه حاجت بود ار بیم رقیبان

پرتو روی تو گوید که تو در خانه مایی